Welkom op de site om uw PE punten te registreren.

Een Informaticus in het register heeft de gedragscode ondertekend. Deze ondertekening houdt ook in dat hij of zij zijn deskundigheid op pijl houdt. Dit moet onder meer blijken uit jaarlijks te volgen opleidingen, cursussen of seminars. Permanente Educatie of afgekort PE, Afhankelijk van het soort PE, worden punten toegekend. Het register vraag minimaal 25 PE punten per jaar. Het VRI toetst de opgave. Wanneer de leden niet voldoende educatie opgeven, worden ze hierop aangesproken.

Wanneer leden zich niet aan de permanente educatie houden zal dit leiden tot royement uit het register.

PE punten invullen/gegevens aanpassen

als u ingelogd bent kunt u uw gegevens aanpassen en PE punten invullen.
Uw gegevens staan in uw Profiel, kies ‘bewerken‘ om uw aanpassingen te doen. De tabs spreken voor zich. Vergeet u niet uw aanpassingen te bewaren met de knop onderaan het formulier

Algemene puntenregeling

Elk jaar dienen tenminste 25 PE punten te worden gehaald.
Om de inschrijving in het register te verlengen dient in een periode van 4 jaar de verplichte deelnemer PE minimaal 120 PE punten in de volgende verdeling te behalen:

 • 60 punten Vakinhoudelijke verdieping
 • 40 punten Professionele Reflectie
 • 20 punten Professionele ontmoetingen

Een tekort van punten in een bepaalde categorie kan niet worden gecompenseerd door een overschot in een andere categorie.
Een overschot aan punten van een vierjaarsperiode kan niet worden doorgeschoven naar een volgende periode.

Puntentoekenning

Vakinhoudelijke verdieping

Hieronder vallen het volgen van beroepsopleidingen, het publiceren van artikelen, het uitvoeren van peer review, research en productontwikkeling, het volgen van seminars en workshops en het doceren aan opleidingen.

 • Voor een erkende vak- of beroepsopleiding worden drie (3) PE punten per dagdeel toegekend of één PE punt per vastgesteld studiebelastinguur.
 • Voor een publicatie in een erkend vaktijdschrift op het gebied van de informatiekunde of ICT telt een tekstfragment van 500 woorden voor twee (2) PE punten.
 • Voor het uitvoeren van peer review twee (2) PE punten per uitgevoerde review.
 • Voor research- en productontwikkeling geldt: één (1) PE punt staat voor één (1) netto besteed uur.
 • Het bijwonen van een seminar of workshop telt voor een (1) PE punt per dagdeel.
 • Voor het optreden als docent/trainer bij een erkende beroepsopleiding, workshop, seminar of voor het houden van een lezing geldt: één (1) uur voor één (1) PE punt.

Professionele reflectie

Hieronder vallen het ondergaan van intervisie, het opstellen van een eigen loopbaanontwikkelingsplan, het ontvangen van individuele coaching en het uitvoeren van opdrachtevaluaties.

 • Voor intervisietrajecten geldt: één (1) PE punt staat voor één (1) uur netto deelname.
 • Voor loopbaanontwikkelingsplannen geldt: één (1) PE punt staat voor één (1) uur netto deelname.
 • Een individueel coachingstraject telt voor twee (2) PE punten per sessie.
 • Elke opdrachtevaluatie met de opdrachtgever telt voor twee (2) PE punten.

Professionele ontmoeting

Het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, bezoeken van congressen, conferenties en lezingen maken hier deel van uit alsmede deelname aan VRI verenigingsactiviteiten of andere voor de informatiekunde en ICT van belang zijnde (beroeps)verenigingen zoals commissies, werkgroepen en bestuur.

 • Deelname aan een netwerkbijeenkomst, congres, conferenties en lezingen, ongeacht de tijdsduur, geldt voor één (1) PE punt.
 • Eén (1) uur netto deelname aan VRI (en andere ICT of aan het vakgebied gerelateerde beroepsorganisaties) activiteiten op het gebied van commissies, werkgroepen en bestuurlijke activiteiten inclusief deelname aan de ledenvergaderingen telt voor 0,5 (½) PE punt.

De Regels

Artikel 12. Doelstelling

Volgens artikel 3 g van de statuten biedt de VRI haar leden een ontwikkelings- en professionaliseringsinstrumentarium en structuur ten behoeve van de permanente educatie (PE).
PE is een inspanningsverplichting om via een gedefinieerd en gekwalificeerd stelsel van professionaliseringsactiviteiten de kwalificaties die van de ICT professional maatschappelijk verwacht mogen worden, in termen van kennis, vaardigheden en competenties te handhaven en toetsbaar vast te leggen.

Artikel 13. Reikwijdte

Gecertificeerde en geregistreerde leden zijn verplicht aan deze regeling deel te nemen als voorwaarde voor registratie en verlenging van de inschrijving in het Nederlands Informatici Register. De overige leden kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de PE regeling.
De verplichting tot deelname aan PE gaat voor geregistreerde leden in, in het zelfde jaar van inschrijving in het register als zij in de eerste helft van het jaar vóór 1 juli zijn ingeschreven. Voor hen geldt voor het eerste jaar niet het jaarlijks quotumvereiste als bedoeld in artikel 15 lid 1. Het te behalen eindtotaal na vier (4) jaar blijft gelden.
Voor de leden die in de tweede helft van het jaar zijn ingeschreven geldt de verplichte deelname voor het eerst in het eerstvolgende kalenderjaar na inschrijving.

Artikel 14. Erkende PE-activiteiten

De PE activiteiten worden gewaardeerd in PE punten waarbij uitgangspunt is, dat voor de zwaarste en voor de professionele kwalificaties meest relevante onderdelen, één uur netto tijdsbesteding één PE punt oplevert. De relevantie voor de beroepsuitoefening in de informatiekunde en ICT moet hierbij duidelijk blijken.
Als erkende professionaliseringsactiviteiten in het kader van deze PE regeling worden beschouwd:

 • Activiteiten gericht op vakinhoudelijke verdieping.
  Hieronder vallen het volgen van beroepsopleidingen, het publiceren van artikelen, het uitvoeren van peer review, research en productontwikkeling, het volgen van seminars en workshops en het doceren aan opleidingen.
 • Voor een erkende vak- of beroepsopleiding worden drie (3) PE punten per dagdeel toegekend of één PE punt per vastgesteld studiebelastinguur.
 • Voor een publicatie in een erkend vaktijdschrift op het gebied van de informatiekunde of ICT telt een tekstfragment van 500 woorden voor twee (2) PE punten.
 • Voor het uitvoeren van peer review twee (2) PE punten per uitgevoerde review.
 • Voor research- en productontwikkeling geldt: één (1) PE punt staat voor één (1) netto besteed uur.
 • Het bijwonen van een seminar of workshop telt voor een (1) PE punt per dagdeel.
 • Voor het optreden als docent/trainer bij een erkende beroepsopleiding, workshop, seminar of voor het houden van een lezing geldt: één (1) uur voor één (1) PE punt.
 • Activiteiten gericht op professionele reflectie.
  Hieronder vallen het ondergaan van intervisie, het opstellen van een eigen loopbaanontwikkelingsplan, het ontvangen van individuele coaching en het uitvoeren van opdrachtevaluaties.
 • Voor intervisietrajecten geldt: één (1) PE punt staat voor één (1) uur netto deelname.
 • Voor loopbaanontwikkelingsplannen geldt: één (1) PE punt staat voor één (1) uur netto deelname.
 • Een individueel coachingstraject telt voor twee (2) PE punten per sessie.
 • Elke opdrachtevaluatie met de opdrachtgever telt voor twee (2) PE punten.
 • Activiteiten op het gebied van professionele ontmoetingen.
 • Het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, bezoeken van congressen, conferenties en lezingen maken hier deel van uit alsmede deelname aan VRI verenigingsactiviteiten of andere voor de informatiekunde en ICT van belang zijnde (beroeps)verenigingen zoals commissies, werkgroepen en bestuur.
 • Deelname aan een netwerkbijeenkomst, congres, conferenties en lezingen, ongeacht de tijdsduur, geldt voor één (1) PE punt.
 • Eén (1) uur netto deelname aan VRI (en andere ICT of aan het vakgebied gerelateerde beroepsorganisaties) activiteiten op het gebied van commissies, werkgroepen en bestuurlijke activiteiten inclusief deelname aan de ledenvergaderingen telt voor 0,5 (½) PE punt.
 • Aan concrete professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de VRI, in samenwerking met de VRI of onder auspiciën van de VRI kunnen per keer of per activiteit PE punten worden toegekend door het bestuur. De leden worden voorafgaand aan de activiteit hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 15. Puntenregeling

Elk jaar dienen tenminste 25 PE punten te worden gehaald.
Om de inschrijving in het register te verlengen dient in een periode van 4 jaar de verplichte deelnemer PE minimaal 120 PE punten in de volgende verdeling te behalen:

 • 60 punten Vakinhoudelijke verdieping
 • 40 punten Professionele Reflectie
 • 20 punten Professionele ontmoetingenEen tekort van punten in een bepaalde categorie kan niet worden gecompenseerd door een overschot in een andere categorie.
  Een overschot aan punten van een vierjaarsperiode kan niet worden doorgeschoven naar een volgende periode.

Artikel 16. Registratie

Deelnemers aan PE zorgen voor jaarlijkse registratie van behaalde PE punten.
Deelnemers aan PE registreren onder meer een omschrijving van de activiteiten en de behaalde studiepunten en in geval van opleidingen, cursussen of seminars de opleidingsinstelling.
Professionaliseringsactiviteiten die niet zijn opgenomen in artikel 14, lid 2 kunnen alsnog op het registratieformulier onder ‘overige professionaliseringsactiviteiten’ worden opgenomen. De CVT bepaalt of en zo ja hoeveel PE punten voor deze activiteiten worden toegekend.
De registratie geschiedt zodanig dat informatie over de mate en de aard van de naleving van de PE verplichting op eenvoudige en verifieerbare wijze kan worden verkregen.
Deelnemers aan PE bewaren bewijsstukken, zoals certificaten, diploma’s, deelnamebewijzen en overige gegevens gedurende een periode van tenminste vier (4) jaar na afronding van de PE cyclus van vier (4) jaar.
Verplichte deelnemers aan PE zijn gehouden uiterlijk op 1 maart van ieder nieuw kalenderjaar, door middel van het via de website beschikbaar gestelde formulier of andere vorm van elektronische registratie, opgave aan het secretariaat te doen van de PE activiteiten van het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 17. Toetsing

De toetsing van de PE is opgedragen aan de Commissie Voordracht en Toetsing (CVT).
De CVT voert jaarlijks een toetsing uit op de ingediende PE registraties van de verplichte deelnemers, waarbij een (deel)controle kan worden uitgevoerd.
Verplichte deelnemers aan PE dienen de in artikel 16, lid 5 bedoelde bewijsstukken op verzoek aan de CVT ter beschikking te stellen voor verificatiedoeleinden.
Indien de CVT van mening is dat geregistreerde PE punten niet in lijn zijn met het gestelde in deze regeling, wordt in overleg getreden met betreffende deelnemer aan PE.
Deelnemers aan PE die niet op juiste wijze aan de PE verplichting hebben voldaan, worden in de gelegenheid gesteld hieraan alsnog te voldoen, via aanvullende individuele afspraken.
Verplichte deelnemers aan PE die in een betreffend kalenderjaar geen PE opgave doen, niet meewerken aan verificatie van de gegevens, of de aanvullende afspraken niet nakomen, worden door het bestuur op voorstel van de CVT uitgeschreven uit het register.
Van het voornemen tot (tussentijdse) uitschrijving uit het register wordt het betreffende lid schriftelijk op de hoogte gesteld.
Het lid kan binnen 2 weken gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het bestuur.
Een besluit over het bezwaar wordt eerst genomen dan nadat door een door het bestuur ingestelde commissie van minimaal twee leden, niet zijnde bestuursleden of leden van de CVT, advies heeft uitgebracht aan het bestuur.
Het bestuur deelt haar definitieve besluit schriftelijk mee aan het betreffende lid.
Het in het lid 9 bedoelde advies maakt integraal onderdeel uit van het definitieve bestuursbesluit.
Tegen het definitieve besluit van het bestuur kan het lid beroep aantekenen bij de eerstvolgende Algemene ledenvergadering. Een ingesteld beroep heeft opschortende werking van het besluit
(Tussentijds) uitgeschreven leden uit het register kunnen opnieuw een aanvraag doen om in het register te worden ingeschreven. Zij dienen daartoe bij het bestuur een aanvraag in dat door de CVT behandeld wordt als een nieuwe aanvraag.